Tadeusz Wyrwalski – Wilk Tropiciel

Tadeusz Wyrwalski – Wilk Tropiciel

Tadeusz Wyrwalski – Wilk Tropiciel

Tadeusz Wyrwalski (1923 r. – 30.01.2004 r.) – Harcmistrz, doktor nauk medycznych, pisarz, puszczanin.

Młodość Tadeusza Wyrwalskiego

Tadeusz Wyrwalski urodził się w Zabłociu nieopodal Żywca. Uczył się w Żywcu, od dziecka wykazując talenty w naukach przyrodniczych. W listopadzie 1934 r. wstąpił do harcerstwa – do V DH im. Tadeusza Kościuszki. To w harcerstwie pierwszy raz zetkną się z obozowaniem i bytowaniem w przyrodzie. Tam też nabrał zamiłowania do Beskidu Żywieckiego.

O jego losach podczas okupacji niemieckiej wiemy tylko tyle, że pracował jako elektrotechnik.

taduesz wyrwalski
Harcerze V Drużyny im. Tadeusza Kościuszki w Zabłociu. Tadeusz Wyrwalski drugi z prawej, lata 30. XX w.

Powojenne losy Tadeusza Wyrwalskiego

Od 1946 r. studiował Biologię – Fizjologię zwierząt na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1951 r. obronił pracę magisterską na temat Ciała redukcyjne w hemolimfie owadów. Jako student pracował również na Uniwersytecie, najpierw jako wolontariusz, potem jako asystent na katedrze Fizjologi Zwierząt.

W okresie studenckim powrócił również do działalności w ZHP. Zdobywał kolejne stopnie, działał aktywnie w kręgu akademickim oraz dolnośląskich drużynach aż do zlikwidowania ZHP przez komunistów w 1950 r. Przez następne siedem lat prowadził harcerstwo w konspiracji organizując nielegalne obozy w Beskidach i na Mazurach. Wówczas też zaczął wprowadzać elementy woodcraftu w metodę harcerską.

W 1954 r. rozpoczął studia medyczne, które zakończył zdobywając dyplom lekarski w 1960 r.

wyrwalski tadeusz
Tadeusz Wyrwalski podczas „nielegalnego” obozu harcerskiego na Mazurach, 1951 r.

Tadeusz Wyrwalski w odradzającym się harcerstwie

Wraz z 1957 r. i odwilżą w polskiej polityce, Tadeusz Wyrwalski wznowił jawną działalność harcerską, zdobył stopień przewodnika i zajął się organizacją Szczepu harcerskiego we Wrocławiu. Stopień harcmistrza zdobył już w 1965 r. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych bardzo rozwinął swoją działalność harcerską. Prawdopodobnie jego kontakt z angielskim woodcraftem Johna Hargrave został nawiązany za pośrednictwem niemieckich opracowań na temat Kibbo Kift i niemieckiego skautingu.

Wydaje się, że w początkowym okresie pod pojęciem puszczaństwo Tadeusz Wyrwalski rozumiał głównie przyrodoznawstwo, czy nieco szerzej wiedzą pozwalającą na samotne przetrwanie w lesie. Później rozszerzył znaczenie puszczaństwa określając nim styl bycia blisko natury, przeciwstawnego dla konsumpcyjnego życia.

Podobnie indianizm, początkowo uznawał jedynie za „szatę”, harcerstwa leśnego, bez przykładania większej wagi do wiedzy etnograficznej i historycznej. Później, po zapoznaniu się z pisarstwem E. T. Setona, Indianin stał się dla niego wzorem ruchu woodcrafterskiego. Jak sam pisał:

Wysoki poziom moralny Indian, od którego przeciętny człowiek cywilizowany jest jeszcze bardzo oddalony, ich wszechstronny rozwój fizyczny i duchowy świadczą o tym, że Indianin może być uznawany za najpiękniejszy typ człowieka, jaki dotąd żył na ziemi i że możemy go śmiało uznać za idealnego przedstawiciela Woodcraftu i zarazem za wzór dla naszych harcerzy leśnych.

System szczepowy harcerstwa leśnego T. Wyrwalskiego

System szczepowy u Wyrwalskiego był swoistym połączeniem polskich struktur harcerskich ze wzorami zaczerpniętymi od niemieckich skautów z organizacji Kibbo Kift.

We wrocławskim szczepie istniał za równo harcerski podział na zastępy jak i puszczański podział na kręgi rówieśnicze.

W tym modelu drużyna była podzielona na kilka zastępów, po około dziewięciu harcerzy. Na czele każdego z zastępów stał wódz – zastępowy mający największe doświadczenie. Wszyscy wodzowie drużyny tworzyli krąg wodzów. Natomiast harcerze podzieleni byli według wieku na krąg wilczków i wojowników.

Wojownicy mieli nadane miana puszczańskie i byli pełnoprawnymi harcerzami leśnymi. Każdy wojownik miał pod swoją opieką wilczka i zajmował się jego szkoleniem i wychowaniem. Aby wilczek mógł zostać wojownikiem musiał mieć co najmniej dwuletni staż w drużynie, uzyskać stopień wywiadowcy oraz zdobyć pięć sprawności leśnych tj: Trapera, Tropiciela, Służbę Polowa, Leśnego Człowieka i Trzy Pióra. Aby zostać wodzem harcerz również musiał przejść odpowiednią próbę i uzyskać wymagane sprawności.

W tej skomplikowanej strukturze macierzowej praca harcerska odbywała się zarówno na poziomie zastępów jak i kręgów (wyszkolenie puszczańskie).

Symbol harcerzy leśnych Tadeusza Wyrwalskiego

Za symbol harcerstwa leśnego T. Wyrwalski przyjął plakietkę wzorowaną na symbolu organizacyjnym Kibbo Kift. Czerwony okrąg symbolizujący jedność ludzkości i świata. Żółta litera „K” nawiązująca do staroegipskiego „Ka” symbolu czci dla ducha. Ogień jest symbolem życia, a drzewo leśnej wiedzy.

Poza plakietką wprowadzono odznakę wojownika wzorowaną na odznace angielskiej organizacji Woodcraft Folk. Lilijka harcerska używana przez wrocławski Szczep „Watra” była z kolei inspirowana logotypem czasopisma Nowych Skautów Niemieckich Der Weiße Ritter.

Szczep harcerzy leśnych Watra

Szczep Drużyn Leśnych „Watra”

W 1965 r. po letnim obozie Wyrwalski założył Szczep wzorowany na woodcrafcie. Był to pierwszy tego typu szczep w Polsce. W styczniu 1968 r. komendant Hufca Wrocław potwierdził istnienie Szczepu Drużyn Leśnych „Watra” rozkazem. Wprowadzenie systemu szczepowego w takim wyglądzie jak opisano powyżej wymagało około trzech lat. Wyrwalski pisał, że krąg wojowników udało się powołać dopiero w 1970 r.

Rozwój Idei Puszczańskiej w Skautingu

Wyrwalski publikował kilka książek o tematyce leśnej i skautowej. Do najważniejszych należy Rozwój Idei Puszczańskiej w Skautingu 1902-1939. Omówił w niej założenia ideowe organizacji woodcrafterskich na świecie oraz przybliżył ich działalność. Tym samym w znacznym stopniu wzbogacił wiedzę w Polsce na temat puszczaństwa.

1993 r. Milan Klimánek nawiązał współpracę z Wyrwalskim, która zaowocowała napisanie obszernego opracowania o tematyce puszczańskiej Kniha o Woodcraftu. Wyrwalski dokonał w niej opracowania zagadnień angielskich i niemieckich organizacji puszczańskich, oraz poruszył temat Wolnego Harcerstwa A. Ciołkosza.

Tadeusz Wyrwalski zmarł 21  stycznia 2004 r. i został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Przemienienia Pańskiego w Żywcu.

Głodnych wiedzy odsyłam do obszernego opracowania Wojciecha Kucharskiego, które było dla mnie wzorem do niniejszego wpisu.

Śledź mnie na FB lub IG

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram

rozwój idei puszczańskiej wyrwalski

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.